KOU
Teknoloji Fakültesi
Güncel  
  • Teknoloji Fakültesi Web Sitesi Hazırlık Aşamasındadır.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - I (2-0 ) 2

Devrimlerin fikri yönü, Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Osmanlı Devletinin sosyal ve toprak yapısı, sanat ve ticaret, Osmanlı Devletinde çöküşü önlemeye çalışan fikir akımları ve yenileşme denemeleri, Lale devri, Tazminat devri, Meşrutiyet devri, fikir akımları.

 

Türk Dili - I (2-0 ) 2

Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-Kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin gelişmesi ve tarih devreleri, Türk Dili'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe' de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe'nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulanması.

 

Matematik - I (3-0) 3

Reel sayılar, eşitsizlikler, koordinat düzlemi, çember denklemleri, doğru denklemleri, fonksiyonlar, fonksiyonların limitleri, süreklilik, fonksiyonların türevleri, türevin uygulamaları; ekstremum değerler, azalan-artan fonksiyonlar, konkavlık, asimtotlar.

 

Fizik - I (2-0) 2

Ölçme, vektörler, tek boyutlu hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji korunumu, lineer momentumun korunumu, çarpışmalar, dönmenin kinematiği, dönmenin dinamiği, katı cisimlerin dengesi, gravitasyon.

 

Kimya (2-0) 2

Kimyasal madde, semboller, formüller, denklemler, gazlar, gaz kanunları, Avagadro Hipotezi, gazların difizyonu, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, çözünürlük, konstrasyon, buhar basıncı, kaynama, raoult kanunu, elektrokimya, Nernst denklemi, periyodik sistem ve atomların elektronik yapısı ve radyoaktiflik, sularda sertlik.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0) 2
İşçi sağlığı ve güvenliğini gözeten kurum ve kuruluşlar, bu konularla ilgili kanun ve tüzükler, meslek hastalıkları ve önlemleri, çalışma ortamları için alınacak önlem ve tedbirler, çeşitli ortamlar için işçi sağlığını ve iş güvenliğinin ekonomik boyutları, ilkyardım uygulamalarının anlatılması.


Teknik Resim (2-1) 3

Teknik bilgi, teknik resim araç-gereç tanımı, teknik resim çizim kağıtları, ölçekler, standart çizgi, standart yazı geometrik çizimler, izdüşüm ve görünüş çıkarma ölçümlendirme ve ölçme kesit görünüşleri, perspektif, tolerans ve alıştırmalar.

 

İmalat İşlemleri (2-2) 3

El tesviyesi, markalama, matkap tezgahında delik delme, eğeleme, kesme, klavuz ve pafta çekme, kesikleme işlemleri, torna tezgahının tanıtılması, silindirik tornalama, alın tornalama, punta deliği açma, konik çekme, kanal açma, vida çekme, freze tezgahını tanıma, yüzel işleme, kanal açma, bölme aygıtım kullanma., dişli çark açma işlemleri, kaynak makinalarını tanıma, elle ark kaynağı uygulamaları yatayda kaynak çekme, dolgu kaynağı, iç köşe kaynağı, dış köşe kaynağı uygulamaları.

 

İngilizce - I (3-0) 3

Greeting, Meeting with people, Verb 'to be' Numbers, jobs, countries, Simple present forms Simple present forms, Adjectives, Communication, Talking about hobbies and interests A personal letter, There is/are, Prepositions of time, Possessive adjectives & pronouns Places, Weather, Articles, Sports Simple past tense, There was/were, Holiday, Reading about famous people, Music, Telling stories, Past simple neg. & question forms, Heroes, Some multi-part verbs, Linking words, Lifestyles, Healthy living, Food, Culture, Countable uncountable nouns, quantifiers, Present /Past Simple; Present /Past Continuous; Present/past Perfect ; Future tenses.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi - II (2-0 ) 2
Doğu (şark) sorunu, Trablus ve Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve cepheler, Mondros mütarekesi, Milli ve azınlık dernekleri, Yeni Türk Devleti'nin kuruluşu, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Son Osmanlı Meclisi ve Mİsak-ı Milli.

 

Türk Dili - II (2-0 ) 2

Türkçe'nin yapım ekleri ve uygulamaları, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe'de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe'deki kullanış şekilleri.

 

Matematik - II (3-0) 3

Fonksiyonlar ve uygulama alanları, türev uygulamaları, integral ve integral hesapları, alan ve hacim hesaplarında integral uygulamaları, matrisler, determinantlar, lineer (doğrusal) denklem sistemlerinin çözümleri.

 

Fizik - II (2-0) 2
Elektrostatik, elektriksel alan, Gauss kanunu, potansiyel, sığa ve dielektrikler, doğru akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, amper yasası, Faraday yasası, indükleme, maddenin manyetik özellikleri, alternatif akım, Maxwell denklemleri.

 

Bilgisayar Programlama (2-1) 3

Programlamaya giriş, algoritmalar ve akış diagramları, C++ dilinin yapısı ve özellikleri, C++ dilinde tanımlı değişkenler, operatörler, işlem öncelikleri, temel giriş/çıkış fonksiyonları, şart ifadeleri (if, if-else, switch), çeşitli örnek programlar, döngüler (for, while, do-while), break, continue, goto deyimleri, diziler, karakter dizileri, matris işlemleri, C++ dilinde tanımlı kütüphane fonksiyonları, fonksiyonlar ve altprogramlar.

 

Otomotiv Mühendisliğine Giriş (3-0) 3

Otomotiv tarihi, otomotiv teknolojisindeki gelişmeler, günümüz motor teknolojisi, motor ve taşıt ile ilgili temel terimler, taşıt ve motor sistemleri, temel motor parçalarının tanıtılması, dizel ve benzinli motorların çalışma prensipleri, motorlarda kullanılan yardımcı sistemler, motor parçalarının ölçümleri ve kontrolleri.

 

Temel Elektrik ve Elektronik (2-1) 3

Temel elektriksel kavramlar; elektrik/elektronik devre elemanları; multimetre ve osilaskop kullanımı; sinyal üreteçleri; elektrik/elektronik devre elemanları testleri, elektronik devre şeması okuma ve kurma.

 

Malzeme Bilimi (3-0) 3

Malzemenin tanımı ve özellikleri, malzeme yapısı, malzeme muayeneleri, demir-çelik malzemeler, sertleşme, yüzey sertleştirme, demir olmayan metaller, plastikler, yağlar.

 

İngilizce - II (3-0) 3

Present /Past Simple; Present /Past Continuous; Present/past Perfect ; Future tenses; descriptions of people or places; There is/are; There was/were; prepositions, present and past modals, Comparisons of adjectives, multi-part verbs, word building, Conditionals Relatives, Passive, multi-part verbs, word building Communication, Music, Art, Money, Lifestyles, Heroes, Holiday, Sports, Culture, Tradition, history, friends, family life, Internet, technology etc.

 

Matematik - III (3-0) 3

Çok değişkenli fonksiyonlar, birinci mertebeden adi diferansiyal denklemler, lineer diferansiyal denklemler, lineer diferansiyal denklem sistemleri, kısmi diferansiyal denklemler, Laplace dönüşümleri, vektör analizi, iki ve üç katlı integraller.

 

Statik (3-0) 3

Vektörler, Kuvvet Sistemleri, Ağırlık Merkezi, Parçacık Dengesi, Rijit Cisimlerin Dengesi, Kiriş ve Kafes Sistemleri, Çerçeve ve Kabloların İncelenmesi, Sürtünme, Virtüel İşler Yöntemi ve Uygulamaları, Alan ve Kütle Atalet Momentleri.

 

Termodinamik - I (3-0) 3

Termodinamiğin uygulama alanları, tanımlar, enerji ve değişik enerji formları, temel kavramlar, basınç, mekanik iş ve P-v diyagramı, iş üreten ve tüketen sistemler, durum değişimi ve denge, Termodinamiğin birinci kanunu, ısı kapasitesi, entalpi, hesaplama teknikleri.

 

Ölçme Tekniği (2-1) 3

Ölçme Tekniğine Giriş ve Temel Prensipler, Boyut Ölçüm ve Kontrol Araçları, Basınç Ölçümleri, Akışkan Debisi ve Hızı Ölçümleri, Sıcaklık Ölçümleri, Sıvı Seviyesi ölçümleri, Gerilme ölçümleri ve Strain Gauge'ler, Belirsizlik ve Hata Analizi, İstatistik Temel Kavramları, İstatistiksel Analiz

 

Bilgisayar Destekli Çizim (2-1) 3

Bilgisayar destekli teknik resme giriş, temel teknik resim adımları ve izdüşüm teknikleri, kesit görünüş alma kuralları, üç boyutlu modellemede temel kavramlar.

 

Taşıt Elektrik/Elektroniği (2-1) 3

Bataryalar, ateşleme sistemleri, marş ve şarj sistemleri, aydınlatma sistemleri, sinyal ve uyarı sistemleri, elektronik kontrol ünitelerinin temelleri, mikroişlemciler, anahtarlama transistorları, elektronik sistemler arasında haberleşme protokolleri, CAN-bus sistemi, diagnostik sistemleri.

 

Teknik İngilizce - I (2-0) 2

Teknik içerikli okuma parçaları, izleyen kelimelerle ilgili sorular:( location, dimension, material, color, number, shape, contents, parts, and use), Time clause-when, adverbs, prepositions, prepositional phrases as adjectives, reason clause-because, quantity words, conditional clause-if, without, so, such as, unlike comparison of adjectives, -ish/-ful/-ity/-ness suffixes, time clause-while, should, will, showing sequence, comparison of adverbs, otomotiv teknolojisiyle ilgili basitleştirilmiş okuma parçaları

 

Sayısal Analiz Yöntemleri (2-0) 2

Doğrusal ve doğrusal olmayan denklem ve denklem sistemlerinin çözümleri, interpolasyon, integrasyon ve türev alma için sayısal yöntemler, adi diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümü, istatistik analiz ve veri analizinde sayısal yöntemler

 

Dinamik (3-0) 3

Maddesel noktaların kinematiği; maddesel noktanın hareketinin belirtilmesi, maddesel noktanın doğrusal hareketi, çok sayıda maddesel noktanın hareketi, maddesel noktanın eğrisel hareketi. Rijit cisimlerin kinematiği; ötelenme, sabit bir eksen etrafında dönme, genel düzlemsel hareket, ani dönme merkezi. Maddesel noktanın kinetiği; dinamik denge, kuvvet-kütle ve ivme bağıntıları, iş-enerji ilkesi.

 

Termodinamik - II (3-0) 3

Termodinamiğin ikinci yasası ve sonuçları, ısıl sistemlerinin ikinci yasa analizi, gaz akışkanlı güç çevrimleri, buharlı güç çevrimleri, bileşik ısı-güç üretimi, soğutma çevrimleri, gaz karışımları

 

Mukavemet (3-0) 3

Mukavemetin Tanımı, Kapsamı ve Mühendislik Uygulamalarında Rolü, İç Kuvvet ve Gerilme Kavramı, Tek Eksenli Normal ve Kayma Gerilmeleri, Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Hooke Kanunu, Kesme Gerilmeleri, Gerilme ve Şekil Değiştirme Durumları, Gerilme-zorlanma İlişkileri, Ağırlık Merkezleri ve Moment Alanı, Kirişlerin Eğilmesi, Kesme Kuvvet ve Moment Diyagramları, Basit Mukavemet Halleri. Burulma ve Burulma Gerilmesi, Bileşik Gerilmeler, Hasar Teorileri, Asal Gerilmeler, Eğim ve Sehim Kavramı, Kırılma Hipotezleri, Kolonların Burkulması, Elastik Enerji Metotları.

 

Bilgisayar Destekli Tasarım (2-1) 3

Üç boyutlu parça tasarımı ve katı modelleme, üç boyutlu modelden iki boyutlu teknik resim oluşturulması ve detaylandırma, montaj modellemesi ve parçaların montajı, yüzey modelleme.

 

Motor Elektrik/Elektroniği (2-1) 3

Motor yönetim sistemleri, elektronik kontrol ünitesi (ECU), mikroişlemci mantığı, üç boyutlu hava-yakıt haritalarının hesabında kullanılan temel işlemler, ECU'ye sinyal gönderen sensörler ve onların motor üzerindeki konumları, yakıt enjeksiyon sistemleri, aktüatörler, motor devre uygulamaları.

 

Teknik İngilizce - II (2-0) 2

Otomotiv teknolojisiyle ilgili ileri okuma parçaları, whenever, comparisons, gerunds, passive sentences, must, until, furthermore, relative clauses, although, whereas, instead, whether, in order to, so that, since, as, unless, as long as, as soon as, so that so as to, even though, due to, thereby, as well as, hence, otherwise, likewise, if clauses.

 

Akışkanlar Mekaniği (3-0) 3

Akışkanlar mekaniği temel prensibleri, viskozite, sıkıştırılabilirlik, basınç, Lagrange ve Euler mettodları süreklilik denklemi, Bernolli Denklemi, ve uygulamaları, iki ve üç boyutlu akış, laminar ve türbülanslı akış, sınır tabaka teoremi, boru ve fittinglerde enerji kayıpları.

 

Makina Elemanları (3-0) 3

Konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi, makina elemanlarının hesap, şekillendirme ve kullanım esasları, kaynak, lehim, yapıştırma, perçin bağlantıları, mil-göbek bağlantıları, civata bağlantıları ve vida mekanizmaları, pimler, pernolar, yaylar, miller ve akslar, kavramalar, yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar, hız düşürücü mekanizmalara genel bakış, dişli çark kinematiği ve geometrisi, düz, helisel, konik, spiral ve sonsuz vida mekanizmaları, kayış-kasnak mekanizmaları, zincir mekanizmaları.

 

Yakıtlar ve Yanma (2-1) 3

Fosil yakıtlar; Temel Hidro-Karbon kimyası; Yakıt özellikleri; Ham petrolün destilasyon ve rafineri işlemleri; İçten yanmalı motorlarda kullanılan alternatif yakıtlar; İdeal gaz modeli; Yanma çeşitleri; Hava/yakıt oranı; Hava fazlalık katsayısı; Farklı hava/yakıt oranlarına göre yanma ürünlerinin hesaplanması ve analizi.

 

İçten Yanmalı Motorlar (3-0) 3

İçten yanmalı motorların tarihçesi; tanım ve kavramlar; içten yanmalı motorların termodinamik çevrimleri; ideal çevrimler (Otto, Diesel ve Karma çevrim); moment, güç, özgül yakıt tüketimi, ortalama basınç, hacimsel ve ısıl verimler, ideal çevrimlerin karşılaştırılması; gerçek motor çevrimleri; İki zamanlı motorlar.

 

Taşıt Mekaniği (2-0) 2

Hareket dirençleri, hareket dirençlerinin oluşumu ve taşıta etkileri, tahrik kuvveti ve momenti, statik ve dinamik aks yükleri, tahrik karakteristiği, ivme sınırı, yokuş tırmanma yeteneği, maksimum hız, viraj dengesi, frenleme ve durma mesafesi.

 

Taşıt Yönlendirme ve Fren Sistemleri (2-1) 3

Direksiyon sistemi parametreleri, Taşıt üzerinde direksiyon sistemi elemanlarının incelenmesi, Klasik ve yeni nesil direksiyon sistemi çeşitleri, Dönüş dinamiğine giriş, Ackerman direksiyon geometrisinin tanıtılması, Ön aks, arka aks ve her iki akstan yönlendirmeli direksiyon geometrilerinin incelenmesi, Ön düzen geometrisinin incelenmesi ve ayar noktalarının tespit edilerek test edilmesi, Fren sistemine giriş, Pascal prensibinin tanıtılması ve hidrolik fren sistemine uygulanması, Fren sistemi elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensipleri, Havalı fren sistemlerinin elemanlarının çalışma prensibi ve karakteristiklerinin incelenmesi, Havalı fren devrelerinin analizi, Fren dinamiğinin modellenmesi, Fren sistemlerine ait yönetmeliklerin incelenmesi, Fren test cihazında yönetmeliğe uygun fren performans testlerinin gerçekleştirilmesi, Fren yol testleri ve kullanılan algılayıcıların tanıtılması.

 

Isı Transferi (3-0) 3

Isı transferinin temelleri, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon ile ısı transferleri, kanatlı yüzeylerde ısı transferi, transient rejimde ısı transferi, sınır tabaka teoremi, ısı eşanjorleri, çeşitleri, çalışma prensibleri, dizaynları ve NTU yöntemi.

 

Motor Dinamiği (2-0) 2

Krank-biyel mekanizmasının kinematiği; piston yolu, piston hızı, piston ivmesi, biyelin kinematiği. Krank-biyel mekanizmasına etki eden kuvvetler, pistonlu motorların dengelenmesi. Motor titreşimleri; lineer titreşim, burulma titreşimi.

 

Yakıt Enjeksiyon Sistemleri (2-1) 3

İçten yanmalı motorlarda karışımın oluşumu, hava debisini hesaplanması, yakıt debisinin hesaplanması, petrol kökenli yakıtlar için stokiyometrik şartlar, atomizasyon oranına etki eden faktörler, benzinli ve dizel yakıt püskürtme sistemleri, yakıt püskürtme sistemlerinin karşılaştırılması, yanma odası tasarımına göre püskürtme sistemleri, mekanik ve elektronik enjektörler, püskürtme sistemlerinin motor performansı ve egzoz emisyonları üzerine etkileri.

 

Motor ve Taşıt Performans Testleri (2-1) 3

Motor performans parametreleri ve motor karakteristikleri; Motor verimleri; Motor ve şasi dinamometreleri; Motor gücü, efektif verim, indike verim, mekanik verim, yakıt tüketiminin ölçülmesi; Sürtünme gücünün belirlenmesi; Hava tüketiminin ve yakıt tüketiminin ölçülmesi; Isı dağılımının çıkarılması; Taşıt performans testleri; Tekerlek gücü; Güç aktarma organlarındaki güç kayıpları; Yakıt tüketiminin ölçülmesi; Frenleme kuvvetlerinin ölçülmesi; Test raporu hazırlama.

 

Taşıt Tasarımı (3-0 ) 3

CAD-CAM sistemlerinde sweep, loft ve blend teknikleri ile katı modelleme, taşıt eksen takımı kullanılarak taşıt karoserinin ve süspansiyon sisteminin yük analizi, süspansiyon mekanizmalarının serbestlik derecesi kavramı ile birlikte analiz edilmesi ve sonuçların yorumlanması.

 

Güç Aktarma Organları (2-1) 3

Önden çekişli, arkadan itişli ve dört çeker sistemlerine ait güç aktarma sistemleri. Taşıt ve tekerleklere etkiyen direnç kuvvetleri. İçten yanmalı motor karakteristikleri. Kuru tip, lamelli ve hidrodinamik kavramaların incelenmesi. Kademeli, kademesiz (otomatik) ve yarı otomatik vites kutularının tanıtılması, yeni nesil otomatik kumandalı kademeli vites kutularının incelenmesi. Kardan mafsallı millerin yapısal analizi. Önden çekişli, arkadan itişli ve dört çeker sistemlere ait diferansiyel sistemlerinin ve kilit mekanizmalarının tanıtılması.

 

İngilizce Teknik Çeviri (2-0) 2

Translation of technical passages and exercises on engineering, courses, materials, mechanisms, forces, electric motor, student, central heating, safety at work, young engineer, washing machine, racing bicycle, lasers, technician, refrigerator, scales, portable generator, road breaker, disc brakes, staff engineer, lawn mower, corrosion, Maglew train, computer aided design (CAD), supercar, graphs, waste recycling, robotics, careers, applying for a job.

 

Taşıtlar ve Çevre (2-0) 2

Taşıtlardan Kaynaklanan Kirletici Bileşenler, İnsan ve Çevre Üzerinde Etkileri; Sera Etkisi; Emisyon Standartları; Emisyon Ölçüm Yöntemleri; Motorlarda Yanma Sonucu Oluşan Bileşenlerin İncelenmesi (CO, CO2, NOx, HC, SO2, PM ve İs); Motor Ayarlarının, Çalışma Şartlarının ve Yakıt Özelliklerinin Emisyonlara Etkisi; Emisyon Azaltıcı Sistemler (EGR, Katalitik Dönüştürücüler, Dizel partikül filtreleri ve SCR); Taşıtlarda Titreşim ve Gürültü; Gürültünün Yayılımı ve Fiziksel Yapısı, Gürültü Ölçümü; Motor Gürültü Parametreleri; Gürültü Standartları ve Kontrol Teknikleri.

 

İngilizce Teknik Yazım ve Raporlama (2-0) 2

Teknik yazımın temel kuralları, bilimsel İngilizce'nin temel nitelikleri, ilk yazımda dikkat edilmesi gerekenler, grafiklerin hazırlanması, tabloların hazırlanması, yazı başlığının belirlenmesi, özet yazımı, giriş bölümü yazımı, materyal ve metod bölümü yazımı, sonuçlar bölümü yazımı, tartışma bölümü yazımı, referansların yazımı, yazımdaki yaygın hatalar.

 

İstatistik (2-0) 2

İstatistiğin tanımı, önemi, istatistik biliminin temel kavramları, istatistiksel verilerin sunulması ve özetleme yolları, olasılık, dağılımlar, istatistik verilerini sınıflandırma araç ve yöntemlerini ortaya koyma, değişken, ölçme ve ölçme düzeyleri, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyma, basit, oransal ve sıralı istatistiksel veriler.

 

Bilimsel Araştırma ve Raporlama (2-0) 2

Araştırma sürecinin (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelenmesi, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) irdelenmesi ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatürün bulunması, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerinin incelenmesi, kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsar.

 

İş Hukuku (2-0) 2

Genel kavramları (iş, işçi, işveren vekili), İş Hukukunun uygulanma alanları, İş Kanununun faaliyetlerine göre uygulanma alanları, Hizmet akti kavramı, Hizmet akti türleri, Hizmet Aktinin yapılması, Hizmet Aktinden doğan borçlar, Hizmet aktinin sona ermesi (feshi), İşin düzenlenmesi (çalışma süreleri).

 

İşletme Yönetimi ve Ekonomisi (2-0) 2

İşletme ve yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, temel kavramlar, işletmenin amaçları ve ekonomik yapı içindeki yeri, yönetici ve girişimci arasındaki fark, işletmelerin sınıflandırılması, büyüklük, mülkiyet, hukuki yapı vb. açısından sınıflandırma, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, kuruluş aşamaları: yer seçimi, büyüklüğünün belirlenmesi, kapasitesi ve işletme fonksiyonları, yönetim, organizasyon, kontrol, planlama, organizasyonun işleyişi. liderlik ve yönetim, STRATEJİK yönetim, işletme politikası, işletmede araştırma ve geliştirme çalışmaları.

 

Muhasebe ve Pazarlama (2-0) 2

Temel kavramlar, tarihi maliyet muhasebesi, enflasyon ve genel fiyat seviyesi, sabit satın alma gücü paritesi muhasebesi, cari değer muhasebesi, sermayenin düzeltilmesi, pazarlama stratejisi, hedef pazarların belirlenmesi, pazar bölümlerinin ve pazar kapsama stratejilerinin belirlenmesi.

 

Otomotiv Standartları (3-0) 3

Standart tanımı, Ulusal ve uluslar arası standart kavramı tanıtımı, Otomotivde kullanılan malzeme standartları. Taşıt ve araçlarda standartlar, Şasi karoseri standartları, İçten Yanmalı motor standartları, Taşıt güvenlik standartları, Motor ve taşıt testleri için standartlar.

 

Mekatroniğin Temel İlkeleri (3-0) 3

Mekatronik Nedir, Kullanım Alanları ve Kapsadığı Konular, Mekatronik Sistem Elemanları, Otomasyon, Otomasyon Piramidi, Pnömatik ve Elektropnömatik, PLC ve Temel Elemanları, Programlama Metotları, Tek ve Çok İş Elemanlı Devrelerin PLC İle Kontrolü, Lojik Devreler, Zamanlayıcılar, Sayıcılar, Karşılaştırma Elamanları

 

Otomotiv Malzemeleri (3-0) 3

Malzemelerin tanıtımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, malzeme matematiği, dökme demir, çelik ve çelik alaşımları ile alüminyum ve alaşımları, bakır ve alaşımları, metal olmayan malzemeler kompozit ve plastik malzemeler. Malzeme testleri; mekanik ve tahribatsız test yapma, elektron ve mikroskop teknikleri, ışık ve röntgen analiz metotları.

 

Alternatif Enerji Kaynakları (3-0) 3

Biyogaz, biyokütle, güneş, rüzgar, hidrolik enerji kaynakları ve enerji üretim potansiyeli.

 

Yağlar ve Yağlama Sistemleri (3-0) 3

Tribolojik sistemler, aşınma karakteristiği, malzeme ve yüzey kalitesinin aşınma üzerindeki etkileri, yağ çeşitleri, yağ özellikleri, yağ katkı maddeleri, yağ kimyası, vizkosite. Motorlarda kullanılan yağlama sistemleri, yağlama sistemi devresi, yağ kanalları, yağ pompaları, yağ müşiri ve yağ göstergeleri. Motor yağlama sistemi kontrolü ve arıza giderilmesi. Motorlu taşıt güç aktarma organlarında kullanılan yağlar, otomatik vites kutusu, hidrolik kavrama ve tork konvertörleri yağları.

 

Taşıt Kontrol ve Güvenlik Sistemleri (3-0) 3

Temel kontrol bilgileri, açık ve geri beslemeli kontrole giriş, Geri beslemeli kontrol döngüsü elemanlarının tanıtımı ve blok diyagramlarının tasarımı, Taşıt ve tekerlek eksen takımlarının tanıtılması, Tekerlek modellerinin tanıtılması ve magic formül ile tekerlek modelinin elde edilmesi. Transfer fonksiyonu ve durum-uzay yaklaşımı ile sistem modellemesi, Taşıt ve tekerlek eksen takımı yaklaşımı ile taşıt sistemlerinin modellenmesi, Taşıt sistemlerine ait giriş-çıkış parametrelerinin incelenmesi ve kontrol değişkeninin belirlenmesi, Taşıt sistemlerinin geri beslemeli kontrol döngülerinin oluşturulması, Taşıt sistemi yaklaşımı ile taşıtlarda güvenlik kavramının tanıtılması. Taşıt ve tekerlek eksen takımının tanıtılması. Taşıt ve tekerlek eksen takımına göre sürüş dinamiğinin incelenmesi. Taşıt eksen takımına göre çarpışma dinamiğinin tanıtılması ve karoser üzerindeki çarpışma noktalarının tespit edilmesi. Taşıt eksen takımları kullanılarak taşıtlarda devrilme dinamiğinin incelenmesi. Sürüş, çarpışma ve devrilme dinamiğine göre aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin tanıtılması. Gerçek taşıt üzerinde taşıt güvenlik sistemlerinin konumlarının tespit edilmesi, elemanlarının ve giriş-çıkış bağlantılarının incelenmesi ile taşıt güvenlik sistemlerinin çalışma döngüsünün oluşturulması. Güvenlik sistemine ait giriş-çıkış parametleri ile kontrol döngülerinin oluşturulması ve kontrol parametrelerinin MATLAB ve SIMULINK ile uygulamalı analiz edilmesi.

 

Kalite Kontrol (3-0) 3

Kalite tanımı ve kavramlarının tanıtımı, kalite politikaları, kalite teknikleri, kalite araçları, kalite çemberleri, toplam kalite, proses yeterlilik analizleri, istatistiksel dağılımlar, kalite maliyeti TS 150 900, 150 14000, BS 8000, QS 9000 uygulamalarının incelenmesi, istatistik yöntemler, hata analizlerinin uygulamaları.

 

Mekanizma Tekniği (3-0) 3

Mekanizmanın yapısı ve mekanizmada temel kavramlar. Kinematik çiftler, uzuvlar, mafsallar ve kinematik zincirleri. Serbestlik derecesinin tanımlanması ve mekanizmalarda serbestlik derecesinin elde edilmesi. İçten yanmalı motorlar ile taşıtlarda mekanizma örnekleri. Basit kol mekanizmaları analiz ve sentezleri ile taşıt ve motorlarda uygulama alanları. Temel kinematik kavramlar, hareket türleri ve kinematik diyagramlar. Mekanizmalarda konum, hız ve ivme analizi. Mekanizmalarda virtüel iş ve D'Alembert prensipleri ile kuvvet analizi. Dişli kanunu, düz ve helisel dişli mekanizmaları. Kam mekanizmalarının analizi ve sentezi. Taşıt ve motor mekanizmalarının "MATLAB Sim Mechanics" ile analizi ve sentezi.

 

Taşıt Klimaları (3-0) 3

Soğutma ve iklimlendirmeye giriş, soğutma çevriminin analizi, soğutucu akışkanlar, psikrometrik tablo, çeşitli iklimlendirme işlemlerinin analizi, otomobil iklimlendirme sistemlerine giriş, orifis tüplü ve termostatik genleşme valfli sistemler, otomobil klimalarının mekanik ve elektriksel bileşenleri, servis manifoldu ve vakum pompasının kullanımı, servis istasyonunun kullanımı, otomobil klima sistemlerine uygulanan servis işlemleri, soğutucu akışkanın geri alınması, vakuma alma, soğutucu akışkan şarjı.

 

Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar (3-0) 3

Seri hibrit elektrikli aktarma organı tasarım prensipleri, Paralel hibrit elektrikli aktarma organı tasarımı, Seri-paralel hibrit aktarma organının tasarım ve kontrol metodolojisi, Plug-in hibrit elektrikli araçların tasarım ve kontrol prensipleri, Hafif hibrit elektrikli aktarma organının tasarımı, Elektrikli araç teknolojileri ve uygulamaları, Güç kaynaklarının ve enerji depolama elemanlarının seçimi, Regeneratif frenlemenin esasları, Yakıt hücreli ve hibrit elektrikli aktarma organı tasarımı.

 

Otomotivde Bilgisayar Uygulamaları ve Diagnostik (3-0) 3

Bilgisayarlı hesaplama teknikleri, Bilgisayar uygulama alanları, tasarım yazılımları, optimizasyon yazılımları, veri transfer ve depolama, ürün veri yönetimi yazılımları. Diagnostik test cihazı ile sistemlerin kontrolleri arızaları ve ayarlarının yapılması.

 

Gaz Türbinleri (3-0) 3

Brayton çevrimi, mil gücü üreten gaz türbinleri. Lülede akış,Uçak gaz türbini motoru: Etki,tepki ilkesi. kompresör ve türbin verimi.

 

Mekanik Titreşimler ve Gürültü (3-0) 3

Temel titreşim kavramları, titreşim çeşitleri, titreşim sistemlerinin hareket denklemleri ve çözümleri, ses ve gürültü, titreşim ve gürültünün ölçülmesi, titreşim ve gürültü yalıtımı, taşıt titreşimleri.


Taşıt Hasar Analizi (3-0) 3

Kaza tutanakları hazırlama ve hasar gören parçaların tespit metotları. Onarım için maliyet analizi teknikleri. Sigorta özelliklerini ve bu konuda yapılacak işlemler. Kaza oluş analizi metotları.

 

İleri Motor Teknolojileri (3-0) 3

Motor performans parametreleri; Motor sistemlerindeki teknolojik gelişim ve elektronik kontrol; Degişken geometrili turbo; Supercharger; Intercooling; Değişken supap zamanlaması; Değişken sıkıştırma oranlı motorlar; Yakıt püskürtme sistemleri; İkili ve Kademeli püskürtme sistemleri; Elektronik Kontrol Ünitesi; Sensörler; Emisyon kontrol sistemleri.

 

İmal Usülleri (3-0) 3

İmalat usulleri ve üretim teknolojisi kavramı, imalat süreçleri, döküm, kaynak, metalleri plastik şekillendirme yöntemleri, talaşlı şekillendirme yöntemleri. Tesviyecilik, tornacılık ve frezecilik ile ilgili temel kavramlar. Döküm teknolojisi ile ilgili temel kavramlar. Kalıpçılık ve uygulamaları.Toz metalürjisi ve kompozit malzemelerle imalat yöntemleri.

 

Taşit Aerodinamiği (3-0) 3

Taşıt üzerinde oluşan hava akışının mekaniği, basınç dağılımı ve aerodinamik kuvvetlerin oluşumu, aerodinamik kuvvetler ve aerodinamik momentler, aerodinamik direnç katsayısı, rüzgar tünelleri, aerodinamik taşıt tasarımı.

 

Emisyon Kontrolü (3-0) 3

Sera etkisi; Motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar; Emisyon standartları; Dizel ve benzinli motorlarda emisyon oluşumu (CO, CO2, NOx, HC, SO2, PM ve duman koyuluğu); Motor ayarlarının, çalışma şartlarının ve yakıt özelliklerinin emisyonlara etkisi; Emisyon azaltıcı sistemler; EGR; Üç yollu katalitik dönüştürücüler; Dizel partikül filtreleri ve SCR; Motor ve taşıt performans testlerinde emisyon ölçümleri.

 

Temel Motor Tasarımı (3-0) 3

Belirtilen ihtiyaca uygun bir motorun tüm tasarım hesaplarının yapılması, resimlerinin çizilmesi ve rapor haline getirilmesi.

 

İş Makineleri ve Ağır Vasıta Teknolojisi (3-0) 3

İş makinaları, iş makinalarının sınıflandırılması, Çalışma ilkeleri, kullanım yerleri, seçim ve bakım kriterleri. Ağır vasıta transmisyon sistemleri. Ağır vasıta fren sistemlerinin ve elemanları Ağır vasıta direksiyon sistemleri. Ağır vasıta süspansiyon sistemleri. Ağır vasıta tekerlek yapıları.

 

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler (3-0) 3

Hidrostatikte temel kurallar, hidrodinamik, doğrusal, dairesel ve açısal hareketlerin hidrolik enerji ile elde edilmesi, standart semboller, hidrolik sistemde kullanılan yön, basınç ve akış kontrol valflerin çalışma prensipleri ve çeşitleri, servovalfler, elektro hidrolik valfler, yağ haz nesi, filtreler, hidrolik pompalar çeşitleri ve çalışma prensipleri, hidrolik motorlar çalışma prensipleri uygulama alanları, sızdırmazlık elemanları, hidrolik silindirler ve çeşitleri, piston hızı, itme ve çekme kuvvetlerinin hesabı, hidrolik devrelerin tasarımı ve çizimi, hidrolik sistemde muhtemel arızalar ve giderilme yolları, pnömatik sistemlerin tanıtılması, endüstrideki yeri ve uygulama alanları, basınçlı havanın dağıtımı, pnömatikte kullanılan standart semboller, yön, basınç ve akış kontrol valfleri, zaman ayarlı valfler, pnömatikte alınan silindirler, bakım üniteleri, yol-adım diyagramları ve pnömatik devrelerin çizimi temel prensipleri, pnömatik sistemin bakımı, arızalar ve giderilmesi.

Web Master : Volkan AYGÜL & Erkutay TAŞDEMİRCİ

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
41380, Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 02 / Fax: +90 (262) 303 22 03